Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beslistermijn

De gemeente neemt in principe binnen 2 weken nadat u het door u ondertekende aanvraagformulier bij de gemeente hebt ingeleverd, een beslissing over uw aanvraag. In 2 situaties kan deze termijn langer zijn:
 1. De beslistermijn van uw gemeente is opgeschort.
  Als de beslistermijn wordt opgeschort, dan staat hij tijdelijk stil. De beslistermijn kan worden opgeschort in de volgende gevallen. :
  1. Uw aanvraag is niet volledig.
  2. De gemeente heeft informatie nodig van een buitenlandse instantie. De gemeente moet dat dan aan u melden.
  3. U hebt schriftelijk ingestemd met uitstel.
  4. De vertraging is uw eigen schuld.
  5. De gemeente kan door overmacht geen beschikking te geven.
 2. De gemeente heeft de termijn verlengd.
  Als het de gemeente niet lukt om binnen 2 weken een beslissing op uw aanvraag te nemen, dan kan zij deze termijn één keer verlengen U ontvangt hierover (schriftelijk) bericht van de gemeente. Als u het niet eens bent met de verlenging van de termijn, dan kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen.

Wat u kunt doen tegen het uitblijven van een tijdige beslissing

Neemt de gemeente geen beslissing binnen de beslistermijn? En heeft de gemeente niet gemeld dat de termijn wordt verlengd? Dan is er sprake van een 'fictieve weigering'. U kunt tegen een fictieve weigering twee dingen doen:

 1. bezwaar maken;.
 2. een dwangsom vragen..

Lees ook