Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw verplichtingen

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor schuldhulpverlening, heeft u plichten. Hierna worden uw plichten beschreven en de mogelijke gevolgen als u ze niet nakomt:

De gemeente kan u vragen om zich te legitimeren. U moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Wat is een geldig legitimatiebewijs? 
 • Paspoort;
 • Europese identiteitskaart;  
 • Vreemdelingendocument van het type I, II, III, IV of EU/EER; 
 • Verblijfskaart Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
 • Buitenlands paspoort; 
 • Vreemdelingendocument van het type W (asielzoekers).   

Let op: als u schuldhulpverlening wilt, dan kunt u zich niet legitimeren met een rijbewijs of een verlopen legitimatiebewijs.

De gemeente mag ook legitimatie vragen aan derden, zoals schuldeisers of kennissen die met u meegaan naar gesprekken. Deze andere personen mogen zich wel legitmeren met een rijbewijs.  

Vanaf het moment dat u schuldhulpverlening aanvraagt, bent u verplicht alle inlichtingen te geven die nodig zijn om uw recht op schuldhulpverlening vast te stellen.  De gemeente zal u om bepaalde inlichtingen vragen, maar u zult ook ongevraagd relevante inlichtingen moeten verstrekken. U moet de inlichtingen zoveel mogelijk onderbouwen met bewijsstukken.

Welke inlichtingen moet u bijvoorbeeld geven? 
 • een overzicht van uw schulden;
 • een overzicht van uw bezittingen; 
 • een overzicht van uw inkomen (loonstroken e.d.); 
 • bankafschriften. 

U bent alleen verplicht de inlichtingen te geven die nodig zijn voor de beoordeling van uw recht op schuldhulpverlening. Wilt u die inlichtingen niet geven? Dan mag u gebruik maken van uw zwijgrecht. Als u gebruik maakt van uw zwijgrecht, dan kan de gemeente beslissen dat u geen recht (meer) heeft op schuldhulpverlening.

U bent verplicht mee te werken als de gemeente dat vraagt.

 Waar moet u bijvoorbeeld aan meewerken?
 • Het wegnemen van de oorzaken van de schulden, bijvoorbeeld hulp zoeken bij een verslaving;
 • Op orde brengen van uw inkomsten en uitgaven;
 • Volledig afmaken van een schuldhulptraject;
 • Solliciteren naar werk.

 
Werkt u niet (voldoende) mee, dan kan de gemeente in sommige gevallen besluiten de schuldhulpverlening te beëindigen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u extra verplichtingen door de Participatiewet (PW). Die verplichtingen kunnen gevolgen hebben voor uw schuldhulpverlening.

Het kan gaan om de volgende verplichtingen:

Arbeidsplicht 

De arbeidsplicht geldt in principe voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar. De arbeidsplicht houdt in dat u verplicht bent om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden.  U kunt bijvoorbeeld worden verplicht:

 • u als werkzoekende in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf;
 • te zoeken naar werk en te reageren op vacatures; en
 • u in te schrijven bij een aantal uitzendbureaus.

Als u werk vindt, kunt u met het extra inkomen uw schulden aflossen.

Alimentatieplicht

De gemeente kan u verplichten om een alimentatievordering in te stellen. Dat betekent dat u van uw ex-partner (meer) alimentatie moet vragen bij de rechter. Deze verplichting is ook mogelijk als uw echtgenoot buiten Nederland verblijft. Daardoor krijgt u meer inkomsten waarmee u uw schulden kunt aflossen.

Budgetteringsplicht

De gemeente kan u verplichten om eraan mee te werken dat de gemeente uit uw naam betalingen verricht uit de bijstandsuitkering. Dat heet de budgetteringsplicht. De gemeente kan u deze plicht opleggen als u zelf niet goed met geld om kunt gaan. Bijvoorbeeld wanneer:

 • u problematische schulden heeft;
 • u zich niet goed kunt redden in de maatschappij en daardoor problemen krijgt. 

Door de budgetteringsplicht zorgt de gemeente ervoor dat u uw rekeningen op tijd betaalt. Daardoor ontstaan geen nieuwe schulden en bent u beter in staat om uw bestaande schulden af te lossen.

Overige verplichtingen

De gemeente kan u verplichtingen opleggen afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voorbeelden: 
als u medische klachten heeft: medische hulp zoeken zodat uw klachten verminderen of verdwijnen en u daardoor sneller (weer) aan het werk kunt 
als u verslaafd bent: meewerken aan een medische behandeling 
als de bijstand aan u geleend is: de bijstand aflossen en geen nieuwe schulden maken
meewerken aan schuldhulpverlening 

Heeft u recht op schuldhulpverlening? De gemeente zal waarschijnlijk met u een overeenkomst sluiten. In de overeenkomst worden uw rechten en plichten vastgelegd. Een van die extra plichten kan zijn dat u de gemeente moet betalen voor de schuldhulpverlening.

U komt een verplichting niet na

Als u een verplichting niet of onvoldoende nakomt, dan kan de gemeente u een aanvultermijn geven. In deze termijn kunt u alsnog de aan de verplichting voldoen. Doet u dat niet? Of onvoldoende? De gemeente kan besluiten om uw aanvraag voor schuldhulpverlening niet te behandelen.  

Daarnaast kan de gemeente in de schuldbemiddelingsovereenkomst of de beschikking gevolgen opnemen als u een verplichting niet of onvoldoende nakomt:

U houdt zich niet aan verplichtingen die bij uw bijstandsuitkering horen

Houdt u zich niet aan de verplichtingen die bij uw bijstandsuitkering horen? Dan kan dat verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Uw bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld worden verlaagd .

Lees ook