Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verblijf buiten de gemeente / verblijf buitenland (vakantiemelding)

Verblijft u langer dan 1 week buiten de gemeente of in het buitenland dan dient u dit vooraf te melden bij ISD Brabantse Wal.

Digitaal melden (voor inwoners van Bergen op Zoom)
Meld uw vakantie digitaal. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig. We werken eraan het digitaal melden ook voor inwoners van Steenbergen en Woensdrecht mogelijk te maken.

Schriftelijk melden (voor inwoners van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht).
U kunt uw vakantie schriftelijk melden door het meldingsformulier hier te downloaden of
‘s morgens af te halen bij de loketten van de ISD Brabantse Wal in Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. U dient het ingevulde en ondertekende meldingsformulier retour te zenden naar de gemeente Bergen op Zoom t.a.v. ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Een postzegel is niet nodig.

Algemene informatie

Heeft u een uitkering Participatiewet, Ioaw / Ioaz of Bbz dan is deze informatie over verblijf buiten de gemeente / verblijf buitenland voor u belangrijk.


1. Verblijf buiten de gemeente in Nederland:
U mag met behoud van uitkering buiten uw gemeente in Nederland verblijven. Indien u een trajectplan of plan van aanpak heeft, moet u een verblijf langer dan 1 week (7 kalenderdagen) buiten uw gemeente altijd vooraf aan uw klantmanager en bij uw re-integratiebedrijf melden.

2. Verblijf in het buitenland:
Verblijf in het buitenland (bijv. voor vakantie of familiebezoek) is voor een beperkte periode met behoud van uitkering mogelijk. U bent verplicht een verblijf in het buitenland altijd vooraf te melden. Verblijft u in het buitenland, dan heeft u vanaf het moment dat u langer dan de hieronder vermelde beperkte periode in het buitenland verblijft, geen recht meer op een uitkering. De gemeente beëindigt dan uw uitkering. In onderstaande tabel kunt u, aan de hand van uw persoonlijke situatie, de voor u geldende, maximale, beperkte periode verblijf buitenland met behoud van uitkering bepalen: 

Jonger of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd* ?

Uw uitkeringssituatie            

Maximale verblijfsduur buitenland

U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Participatiewet, Ioaw / Ioaz of Bbz 4 weken per kalenderjaar (28 kalenderdagen)
U bent ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd Participatiewet aanvullend op AOW 13 weken per kalenderjaar (91 kalenderdagen)
Let op: U dient uw verblijf buitenland ook te melden bij de SVB    

 

 

 

 * met pensioengerechtigde leeftijd wordt bedoeld de leeftijd waarop u een AOW–uitkering gaat ontvangen

3. Een aantal spelregels:

 • Onderstaande uitleg geldt voor uzelf en/of uw partner afzonderlijk en voor de PW en/of Ioaw / Ioaz / Bbz uitkering(en).
 • De wettelijke vakantieduur (zie bovenstaand schema) geldt per individu. Het is dus mogelijk dat u en uw partner elk gedurende een verschillend aantal weken met behoud van uitkering in het buitenland kunnen verblijven.
 • Het is mogelijk dat u of uw partner geen recht op uitkering heeft omdat een van u langer dan toegestaan in het buitenland verblijft. Als een van u beiden wel aan de voorwaarden voor de uitkering voldoet, dan heeft hij / zij mogelijk wel recht op uitkering. Wel wordt met het inkomen en vermogen van de partner die geen recht op uitkering heeft, rekening gehouden.
 • Indien u tezamen met uw partner gedurende dezelfde periode langer dan 1 week buiten de gemeente verblijft of naar het buitenland gaat, dient u uw gegevens en de gegevens van uw partner te vermelden op het meldingsformulier en kan volstaan worden met het indienen van 1 meldingsformulier.
 • Indien u en / of uw partner afzonderlijk van elkaar en niet gedurende dezelfde periode langer dan 1 week buiten de gemeente verblijft of naar het buitenland gaat, dient ieder apart een meldingsformulier in te dienen.
 • De aan de uitkering verbonden verplichtingen, waaronder de arbeidsverplichtingen, blijven onverkort gelden.
 • U hoeft de “vakantie” niet in één keer op te nemen. U kunt in één kalenderjaar meerdere keren naar het buitenland maar de uitkering wordt nooit langer doorbetaald dan het voor u geldende maximaal aantal weken per kalenderjaar. In totaal wordt echter bij verblijf in het buitenland nooit meer dan 4 of 13 weken doorbetaald, ook niet als u uw verblijf buitenland “rechten” van 2 kalenderjaren combineert.
 • Indien u een trajectplan of plan van aanpak heeft, moet u uw verblijf in het buitenland ook altijd vooraf melden bij uw re-integratiebedrijf. Als u dit niet doet kan dit een reden zijn om u een strafkorting (maatregel of boete) op te leggen.
 • Voor vaststelling periodes verblijf buitenland wordt als uitgangspunt genomen dat men op de vertrekdag nog geacht wordt verblijf te houden in Nederland en op de terugkeerdag nog geacht wordt verblijf te houden buiten Nederland.
 • Voor een bezoek aan bijv. Marokko resp. Turkije per auto gaan wij uit van een minimale reisduur van 2 kalenderdagen voor zowel de heen- als terugreis.
 • U hoeft zich na terugkeer van het verblijf buiten uw gemeente in Nederland of in het buitenland, niet persoonlijk terug te melden.
 • De periode van uw verblijf in het buitenland kan, achteraf, alsnog gecontroleerd worden. In verband met deze controle moet u de bewijsstukken aangaande uw verblijf buitenland zoals vliegticket, vervoersbewijzen, boekingsbevestiging vakantie e.d. bewaren tot 31 maart van het volgende kalenderjaar.Wij zullen achteraf (steekproef)controles uitvoeren waarbij u deze bewijsstukken alsnog moet kunnen overleggen. Blijkt achteraf dat u te lang in het buitenland bent geweest, dan wordt de ten onrechte verstrekte uitkering van u teruggevorderd. Ook kan er dan een strafkorting (maatregel of boete) opgelegd worden.
 • Is de uitkering beëindigd door te lang verblijf in het buitenland, dan zult u bij terugkeer in Nederland opnieuw een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud moeten indienen.
 • Een eventuele wijziging in de periode verblijf buitenland dient u altijd direct bij ons te melden door middel van een nieuw meldingsformulier. Onder punt 3 hierboven staat beschreven op welke wijze u dat moet doen.
 • Het niet, niet tijdig of onjuist melden van een (wijziging) verblijf in het buitenland wordt aangemerkt als informatiefraude in het kader van de Fraudewet. Dit heeft een boete tot gevolg. Nadere informatie te verkrijgen bij uw klantmanager en op: weethoehetzit.nl en isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl.
 • Indien uw melding hiertoe aanleiding geeft, zal uw klantmanager direct met u contact opnemen.

Informeer vóór u naar het buitenland vertrekt bij uw zorgverzekeraar. Daar kan men u alles vertellen over verblijf in het buitenland in relatie tot uw zorgverzekering en de evt. noodzaak om een aanvullende verzekering af te sluiten. Verder is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.

Voor eventuele nadere informatie over uw melding Verblijf buiten de gemeente of buitenland kunt u zich telefonisch tot de ISD Brabantse Wal via telefoonnummer 140164. Ook kunt u voor informatie terecht op de website van de ISD gemeenten isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl of bij de loketten van de ISD Brabantse Wal.