Antwoord op vragen over het sociaal domein

Incidentele loonkostensubsidie

Werkgevers die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen van de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensdrecht voor ten minste een half jaar komen mogelijk in aanmerking voor een incidentele loonkostensubsidie. De regeling is eenvoudig van opzet en kan eventueel gecombineerd worden met andere subsidies.
De aanvraag voor incidentele loonkostensubsidie wordt door de werkgever ingediend aan de hand van een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier. De aanvraag kan gedaan worden vanaf 1 maand vóór de startdatum van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk een maand na de startdatum van de arbeidsovereenkomst.

Criteria:

Om in aanmerking te komen voor deze incidentele loonkostensubsidie, gelden de volgende regels:

 1. De werkgever biedt een arbeidsovereenkomst voor minimaal 28 uur per week voor de duur van minimaal 6 maanden;
 2. Of de werkgever biedt een uitbreiding aan op een bestaande arbeidsovereenkomst van minder dan 28 uur. Inclusief de uitbreiding dient de omvang van de arbeidsovereenkomst minimaal 28 uur per week te bedragen voor een periode van tenminste 6 maanden. 
 3. De werknemer betreft een persoon die één jaar of langer een uitkering ingevolge de wet ontvangt;
 4. Of de werknemer betreft een persoon jonger dan 27 jaar en ontvangt een half jaar of langer een uitkering ingevolge de wet;
 5. Of de werknemer betreft een persoon van 55 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die een uitkering ingevolge de wet ontvangt.

Hoogte maximale loonkostensubsidie:

Een incidentele loonkostensubsidie bedraagt maximaal € 2.000,00 bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur per week voor een periode van tenminste 6 maanden.
Een incidentele loonkostensubsidie van maximaal € 2.000,00 kan door de werkgever voor dezelfde persoon hoogstens één keer worden aangevraagd.

Een incidentele loonkostensubsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur per week voor een periode van tenminste 12 maanden.
Een incidentele loonkostensubsidie van maximaal € 5.000,00 kan door de werkgever voor dezelfde persoon hoogstens één keer worden aangevraagd.

Als sprake is van uitbreiding van het aantal uren van een bestaande arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden bij dezelfde werkgever naar minimaal 28 uur per week gedurende tenminste 6 maanden, wordt de hoogte van de incidentele loonkostensubsidie naar rato bepaald op basis van het aantal uitgebreide uren en de duur van de arbeidsovereenkomst.
De totale loonkostensubsidie kan nooit meer bedragen dan de werkelijke loonkosten.

Uitbetaling:

Om voor uitbetaling van een incidentele loonkostensubsidie in aanmerking te komen dient de werkgever de navolgende stukken te overleggen:

 • een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst; 
 • een door de werkgever ondertekende verklaring de-minimissteun (downloaden: Verklaring de- minimis)
 • loonstroken waaruit de daadwerkelijke loonbetaling conform de arbeidsovereenkomst aan de werknemer blijkt. 
 • Een door beide partijen ondertekend declaratieformulier.

De werkgever dient de bewijsstukken als bovenstaand omschreven in te dienen:

 • uiterlijk 3 maanden na voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 
 • uiterlijk 3 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst, indien dit een contract is voor minder dan 12 maanden; 
 • uiterlijk 15 maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst, indien dit een contract is voor minimaal 12 maanden dan wel een contract voor onbepaalde tijd.

Neem voor meer informatie over de Incidentele Loonkostensubsidie contact op met de ISD Brabantse Wal, telefoon 14 0164

Nog geen arbeidsovereenkomst?
Denk dan eens aan een proefplaatsing!

Denkt u erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen en een uitkering heeft van de gemeente Bergen op Zoom? Dan kan deze werknemer gedurende een nader te betalen termijn bij u werken met behoud van zijn uitkering. Tijdens de proefplaatsing kunt u bekijken of de werknemer goed functioneert.
De proefplaatsing wordt telkens voor één maand afgesloten en kan bij voldoende functioneren verlengd worden met wederom één maand met een maximum van 3 maanden. Deze overeenkomst wordt door de gemeente opgesteld.

De proefplaatsing wordt telkens voor één maand afgesloten en kan bij voldoende functioneren verlengd worden met wederom één maand. Deze overeenkomst wordt door de gemeente opgesteld.

 • U hoeft dan geen loon te betalen.
 • U draagt er wel zorg voor dat, tijdens de proefplaatsing de werknemer met behoud van uitkering valt onder uw ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Voorwaarde voor proefplaatsing:

Bij het aangaan van een proefplaatsing dient u een overeenkomst aan te gaan met de werknemer en de gemeente. In de overeenkomst is het volgende opgenomen:

 1. een beschrijving van de werkzaamheden die de werknemer gaat verrichten; en
 2. de duur van de proefplaatsing; en
 3. de wijze van begeleiding van de persoon door de werkgever; en 
 4. de intentie van de werkgever tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden met minimaal hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing, direct aansluitend hierop; en
 5. de wijze waarop de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is geregeld.

Wilt u een proefplaatsing aangaan, neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken, telefoon 14 0164.