Antwoord op

Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 16 april 2018
Bron: Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman vindt het van groot belang dat ouders met een toeslagschuld kennis nemen van een nieuwe regeling die de Belastingdienst/Toeslagen in het leven heeft geroepen. De Nationale ombudsman heeft Toeslagen verzocht om betrokkenen en dienstverleners actief en gericht te informeren over de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'. Omdat de regeling al enkele maanden bestaat en Toeslagen in de ogen van de ombudsman hieraan nog nauwelijks bekendheid heeft gegeven, wil hij nu zelf mogelijke betrokkenen op het bestaan van de regeling wijzen met een nieuwsbericht en via zijn social media-kanalen.

De zogenoemde 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' geldt voor toeslaggerechtigden met een toeslagschuld bij wie een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling vanwege opzet of grove schuld is afgewezen, en die nog steeds recht hebben op deze toeslag.

Wanneer er opzet of grove schuld is verweten, kan de toeslagschuld worden verrekend met de lopende kinderopvangtoeslag. Dit leidt er vaak toe dat ouders de kinderopvang niet meer kunnen betalen en zij de opvang moeten stopzetten. Zonder opvang voor hun kinderen moeten zij vaak ook werk, opleiding, reïntegratie- of inburgeringstrajecten beëindigen, met alle (financiële) problemen van dien.

Binnen de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' blijven betrokkenen de beschikking houden over zowel de beslagvrije voet (het bedrag dat iemand nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien) als over de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Op basis van deze gegevens berekent de Belastingdienst de afloscapaciteit van de toeslaggerechtigde. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de lopende kinderopvangtoeslag . Deze verrekening blijft doorlopen totdat de schuld is voldaan en Toeslagen neemt naast de verrekening geen verdere invorderingsmaatregelen. Ouders kunnen zo, ondanks hun toeslagschuld, de kinderopvang blijven betalen en hun werk, opleiding, reïntegratietraject of inburgeringstraject continueren.

Lees ook