Antwoord op

Bijstand & leeftijd

Uw leeftijd is van belang voor uw bijstandsuitkering. Daarom worden hieronder enkele relevante leeftijdscategorieën beschreven.

Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op bijstand. Volgens de wet heb je er dan namelijk recht op dat je ouders voor je zorgen.

Maar er zijn uitzonderingen waarbij je misschien toch bijstand kunt krijgen. Ook al ben je nog geen 18. Die uitzonderingen lees je hieronder.

Als je in zo’n situatie zit, dan moeten je ouders de bijstand voor je aanvragen. In hun eigen woonplaats, ook als jij daar niet meer woont. Kunnen of willen je ouders dat niet? Dan mag je de bijstand zelf aanvragen in de plaats waar je nu woont.

Uitzonderingen:

Er zijn een aantal uitzonderingssituaties waarin u toch recht op bijstand zou kunnen hebben:

1. Er is echt een heel dringende situatie.

En je kunt op geen enkele andere manier geld krijgen om van te leven. Dan kun je soms een bijstandsuitkering krijgen. Hoeveel je dan precies nodig hebt, bekijkt de gemeente op dat moment.

Voorbeelden van zo'n dringende reden
Je ouders zijn allebei overleden, of de enige ouder die je had. Je woont nog niet in een pleeggezin of een tehuis. En er zorgt ook niemand anders voor je.

2. Je bent van huis weggelopen.

Dan heb je in bijzondere situaties recht op een bijstandsuitkering, in ieder geval voor de eerste maand. Hoeveel je precies nodig hebt, bekijkt de gemeente op dat moment.

Voorbeeld van zo'n bijzondere situatie
Je bent in een crisissituatie van je ouderlijk huis weggegaan. Het is voorlopig niet verstandig om terug te gaan. En je ouders willen jou geen geld geven om van te leven.

3. Je hebt een kind en geen partner.

Dan ben je volgens de wet een tienermoeder of tienervader. Voor tienerouders zijn er aparte regels voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan je daar meer over vertellen.

4. Je bent een pleegkind.

Voor pleegkinderen gelden aparte regels voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan je daar meer over vertellen. 

5. Jij of je ouders zijn illegaal in Nederland. 

Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je geen recht op een uitkering. Behalve als er een heel dringende reden voor is. Dat geldt ook als je illegaal in Nederland bent. En dan maakt het niet uit of je ouders legaal of illegaal in Nederland zijn

 

 

U heeft recht op een bijstandsuitkering en u bent 18, 19 of 20 jaar. In de tabel hieronder ziet u per leefsituatie hoeveel u dan krijgt.

Uw leefsituatie

Bijstand per maand zonder vakantiegeld

Bijstand per maand met vakantiegeld

U bent een alleenstaande. U krijgt: 

€ 231,34

€ 243,52

U bent een alleenstaande ouder. U krijgt:

€ 231,34

€ 243,52

U bent gehuwd en u bent allebei 18, 19 of 20 jaar. U heeft geen kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 462,69

€ 487,04

U bent gehuwd en u bent allebei 18, 19 of 20 jaar. U heeft een of meer kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 730,46

€ 768,90

U bent gehuwd. Eén van u beiden is 18, 19 of 20 jaar en de ander is ouder dan 20. U heeft geen kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 900,77

€ 948,18

U bent gehuwd. Eén van u beiden is 18, 19 of 20 jaar en de ander is ouder dan 20. U heeft een of meer kinderen. Dan krijgt u samen:

€ 1.168,54

€ 1.230,04

 

Heeft u recht op een bijstandsuitkering? En bent u ouder dan 21 jaar en nog niet met pensioen? Hieronder ziet u per situatie hoeveel u dan krijgt.    

 

Uw leefsituatie

Bijstand per maand Bijstand per maand inclusief vakantiegeld

U bent alleenstaand. En er woont geen andere volwassene in dezelfde woning als u.

 

€ 942,51 € 992,12
U bent een alleenstaande ouder. En er woont geen andere volwassene in dezelfde woning als u. € 942,51 € 992,12
U bent gehuwd. En behalve uw partner woont er geen andere volwassene in uw woning. Dan krijgt u samen: € 1.346,45 € 1.417,32

Kostendelers

Wonen er wél andere volwassenen bij u in de woning? Dan bent u een kostendeler. U kunt namelijk de kosten van uw huishouden met hen delen. En dan krijgt u de kostendelersnorm. De kostendelersnorm is het uitkeringsbedrag voor een kostendeler.

De kostendelersnorm is een deel van het bedrag dat voor uw leefsituatie geldt. Dus een deel van het bedrag in de tabel hierboven. Welk deel u precies krijgt, hangt af van het aantal volwassenen in uw huishouden. Meer hierover leest u onder U woont samen met anderen kostendelers.

Volgen van onderwijs 

Als u tussen de 18 en 27 jaar bent gelden speciale regels voor u. U hebt dan namelijk geen recht op bijstand als u nog onderwijs kunt volgen, waarvoor recht op studiefinanciering bestaat. U hebt ook geen recht op bijstand als u onderwijs kunt volgen waarvoor u geen recht op studiefinanciering kunt hebben, maar dat onderwijs niet volgt. Een voorbeeld hiervan is het voortgezet onderwijs of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding).

Geen onderwijs 

Als u tussen de 18 en 27 jaar bent en geen onderwijs kunt volgen, dan kunt u recht op bijstand hebben. U kunt recht hebben op bijstand voor een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden, afhankelijk van uw leefsituatie.

Aanvragen en zoekperiode

Bent u jonger dan 27 jaar en hebt u geen partner van 27 jaar of ouder? Dan moet u eerst 4 weken zelf actief naar werk zoeken en naar mogelijkheden om onderwijs te volgen. De regering vindt het belangrijk dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar óf onderwijs volgen óf werken.

De zoekperiode van 4 weken gaat in vanaf de dag dat u zich voor bijstand meldt bij het UWV WERKbedrijf of de gemeente.

Bent u jonger dan 27 jaar en hebt u wel een partner van 27 jaar of ouder? Dan kunt u met uw partner meteen na de melding een aanvraag indienen. Maar ondanks dat moet u toch in de eerste 4 weken na de melding op zoek naar werk en onderwijsmogelijkheden.

Zie voor het beleid van de gemeente de volgende richtlijn:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

 

Uw houding en gedrag

De gemeente beoordeelt uw houding en gedrag bij de aanvraag om bijstand. U dient de verplichtingen die aan de bijstand gebonden zijn na te komen. Indien u door uw houding en gedrag de verplichtingen verwijtbaar niet nakomt, bestaat geen recht op bijstand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u weigert naar werk of scholing te zoeken.   

Niet voldoende werk gezocht 

Hebt u tijdens de vier weken zoekperiode volgens de gemeente niet of onvoldoende naar werk en/of opleidingsmogelijkheden gezocht? Dan kan de gemeente daar rekening mee houden bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering of een verlaging toepassen. Hebt u helemaal niet naar werk gezocht en geeft u aan dat u dat ook niet gaat doen? Dan kan de gemeente besluiten dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Ook als uw partner wel recht heeft op bijstand, kan de gemeente besluiten dat u geen recht heeft op bijstand. U wordt dan een niet-rechthebbende partner genoemd.

Is uw partner jonger dan 27 jaar? En heeft u samen niet voldoende inkomen en vermogen? Dan kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering voor gehuwden. Wel zal uw partner gedurende 4 weken moeten zoeken naar werk en opleidingsmogelijkheden. Doet uw partner dat niet? Dan kan de gemeente besluiten dat hij/zij geen recht op bijstand heeft of kan de bijstand verlaagd worden.

Bent u ook jonger dan 27 jaar? Dan geldt het bovenstaande ook voor u en kunt u samen met uw partner pas een aanvraag indienen na de zoektermijn van 4 weken. Bent u 27 jaar of ouder? Dan hoeft u niet eerst naar werk te zoeken. U kunt met uw partner meteen een aanvraag indienen voor bijstand. Uw partner moet de eerste 4 weken zelf op zoek naar werk en opleidingsmogelijkheden.

Werk

Vindt uw partner werk? Dan kunt daar mogelijk gezamenlijk mee in het levensonderhoud voorzien. Als dat zo is, heeft u beiden geen recht op bijstand. Verdient uw partner met het werk niet voldoende? Dan kunt u samen mogelijk recht hebben op aanvullende bijstand.

Scholing

Kan uw partner nog scholing volgen? Dan heeft uw partner mogelijk recht op studiefinanciering. In die situatie heeft uw partner geen recht op bijstand. Als uw partner onderwijs kan volgen zonder recht op studiefinanciering maar dat niet doet, dan heeft uw partner ook geen recht op bijstand. U kunt in beide situaties mogelijk recht hebben op een bijstandsuitkering voor een alleenstaande (ouder).

Zie over het recht op bijstand en studie ook: U studeert en U bent tussen de 18 en 27 jaar.  

Hebt u altijd in Nederland gewoond? Dan hebt u in principe recht op een volledige AOW-uitkering vanaf de dag dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarnaast kunt u pensioen hebben opgebouwd. Ontvangt u ten minste een volledige AOW-uitkering? Dan kunt u daarmee voorzien in uw levensonderhoud. U hebt dan geen recht op een bijstandsuitkering. 

Hebt u een onvolledige AOW-uitkering en onvoldoende pensioen?

Het is mogelijk dat u een onvolledige AOW-uitkering hebt doordat u een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond. Alleen als u een onvolledige AOW-uitkering hebt én u geen of onvoldoende aanvullend pensioen hebt opgebouwd, kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze uitkering heet: inkomensvoorziening ouderen. U moet natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden

Als hoofdregel geldt dat de inkomensvoorziening ouderen samen met uw AOW-uitkering, uw pensioen en het inkomen van uw partner nooit méér kan zijn dan de hieronder genoemde bedragen. Dit betekent dat er geen recht bestaat op aanvullende bijstand wanneer uw (gezamenlijke) inkomen gelijk is aan of hoger dan de hieronder genoemde bedragen.

U bent pensioengerechtigd

Bedrag per maand zonder vakantiegeld

Bedrag per maand inclusief vakantiegeld

U bent alleenstaande. € 1.059,71 € 1.115,48
U bent alleenstaande ouder. € 1.059,71 € 1.115,48
U bent gehuwd en beiden pensioengerechtigd. € 1.449,17 € 1.525,44
U bent gehuwd, de ene partner is pensioengerechtigd, de andere partner is 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. € 1.449,17 € 1.525,44
Verblijft u in een inrichting? Dan is de bijstand lager. 

Wilt u een inkomensvoorziening ouderen aanvragen? 

Bent u pensioengerechtigd en wilt u een inkomensvoorziening ouderen aanvragen? Dan moet u dat doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hebt u een partner en is één van u nog niet pensioengerechtigd? Dan moet u de inkomensvoorziening ouderen ook aanvragen bij de SVB.  

Verplichtingen tijdens de bijstand

Bent u pensioengerechtigd? Dan hebt u niet langer de arbeidsplicht. U moet zich wel houden aan de andere verplichtingen. Niet de gemeente, maar de SVB legt u deze verplichtingen dan op. Hebt u een partner en is uw partner jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan moet uw partner zich wel houden aan de arbeidsplicht. In dit geval houdt de gemeente bij of uw partner zich aan de arbeidsplicht houdt.

Vakantie

Bent u pensioengerechtigd? Dan mag u maximaal 13 weken op vakantie naar het buitenland met behoud van het recht op bijstand.

Lees ook