Antwoord op

Verplichtingen

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering of inkomensvoorziening ouderen aanvraagt, heeft u plichten. 

Hierna worden uw plichten beschreven en de mogelijke gevolgen als u ze niet nakomt:

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, bent u verplicht UWV WERKbedrijf en/of de gemeente alle inlichtingen te geven die nodig zijn om uw recht op bijstand vast te stellen. De gemeente kan daarnaast gebruik maken van andere informatiebronnen, zoals de basisregistratie personen (BRP).

Ontvangt u bijstand? Dan moet u de gemeente alle informatie en wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor uw recht op bijstand.

Wat moet u bijvoorbeeld melden?
 • U gaat vrijwilligerswerk verrichten
 • U gaat scholing of een opleiding volgen
 • U gaat op vakantie
 • U hebt een taakstraf of alternatieve sanctie

Let op: de gemeente kan daarnaast besluiten dat u toestemming moet vragen


Privacy

De inlichtingenplicht kan inbreuk maken op uw persoonlijke levenssfeer. De gemeente moet daarmee rekening houden. Zijn de inlichtingen nodig voor de vaststelling van uw recht op bijstand? Dan bent u verplicht ze te verstrekken. U kunt geen gebruik maken van uw zwijgrecht of uw recht op privacy.

Hoe en wanneer informatie geven?

De gemeente bepaalt wanneer en hoe u de inlichtingen moet verstrekken:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

In het kader van de inlichtingenplicht moet u meestal een maandelijks ROFje (rechtmatigheidsonderzoeksformulier) of inkomstenverklaring inleveren. De gemeente kan bepalen dat u dit niet hoeft te doen:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

U hebt (nog) niet alle bewijsstukken?

Vaak moet u bewijsstukken aanleveren die uw informatie bevestigen. Voorbeelden van bewijsstukken zijn een bankafschrift en een afwijzing van een WW-aanvraag. Hebt u bij het aanvragen nog niet alle benodigde bewijsstukken? Dan vraagt UWV of de gemeente u de ontbrekende gegegevens en bewijsstukken zo snel mogelijk alsnog in te leveren. U krijgt daarvoor een aanvultermijn.

De gemeente bepaalt wat er gebeurt als u bewijsstukken niet (meer) hebt:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Gevolgen van het niet nakomen van de inlichtingenplicht

Komt u de inlichtingenplicht niet na? Dan kan uw bijstandsuitkering bijvoorbeeld worden opgeschort of u krijgt een boete. Ook moet u het bedrag dat u ten onrechte of te veel hebt gekregen terugbetalen. Komt u de inlichtingenplicht niet na, maar hebt u niet ten onrechte of te veel bijstand gekregen? Dan kan de gemeente u toch een boete geven of besluiten om u een waarschuwing te geven.

U bent verplicht mee te werken als de gemeente dat vraagt. De gemeente kan u vragen mee te werken aan bijvoorbeeld:

U houdt zich niet aan de medewerkingsplicht 

Houdt u zich niet aan de medewerkingsplicht? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Uw bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld worden verlaagd.

Op grond van de arbeidsplicht bent u verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is. 

Algemeen geaccepteerde arbeid 

In het algemeen geldt dat aard en omvang van het werk niet hoeven aan te sluiten bij uw opleiding, ervaring en wensen. De gemeente mag dus van u verwachten dat u werk aanvaardt met meer of minder uren dan u eerst werkte. De gemeente mag ook van u verwachten dat u een tijdelijk dienstverband of een uitzendbaan aanvaardt of dat u werk aanvaardt met een lagere beloning dan waarvoor u in het verleden werkte.

Niet algemeen geaccepteerd

U mag werkzaamheden weigeren die niet algemeen geaccepteerd zijn, zoals prostitutie, en werkzaamheden waartegen u gewetensbezwaren hebt.

Voor wie? 

Bent u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan geldt voor u in principe de arbeidsplicht vanaf de dag dat u zich meldt voor een bijstandsuitkering. De gemeente kan u (gedeeltelijk) vrijstellen van de arbeidsplicht.

Inhoudsopgave

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Schending van de niet-geüniformeerde arbeidsverplichtingen

Als u zich niet houdt aan de niet-geüniformeerde arbeidsverplichtingen, krijgt u een maatregel opgelegd. De hoogte van de maatregelen vindt u op de pagina: Hoogte maatregel bij schending geüniformeerde en niet-geüniformeerde arbeidsverplichtingen. 

Registreren als werkzoekende bij het UWV

U moet zich als werkzoekende registreren bij UWV. U kunt dat doen via de website van UWV.

Plan van aanpak

U bent verplicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. In het plan van aanpak legt u samen met de gemeente de verplichtingen gericht op uw arbeidsinschakeling vast. Ook staan in het plan van aanpak de gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen. Als u door de gemeente ondersteund wordt bij uw arbeidsinschakeling, wordt de uitwerking van de ondersteuning vastgelegd in het plan van aanpak.

Onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden

De gemeente kan u de plicht opleggen om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Dit is de tegenprestatie.

Ernstige misdragingen tegen medewerkers van de gemeente

U mag geen ernstige misdragingen verrichten tegen medewerkers van de gemeente. Ernstige misdragingen zijn bijvoorbeeld agressie of geweld tegen personen of spullen. Dit geldt voor zowel fysieke als verbale agressie of geweld. Dit zijn enkele voorbeelden van gedragingen:

 • het schoppen, slaan of het (dreigen met) gooien van voorwerpen naar een persoon;
 • het toebrengen van schade aan een gebouw of de meubels;
 • het uitschelden of intimideren van medewerkers van de gemeente.

Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

U mag geen tekortschietend besef van verantwoordelijkheid tonen. Dit betekent dat u alles moet doen of nalaten om te voldoen aan uw arbeidsverplichtingen. 

Overige verplichtingen

De gemeente kan u extra verplichtingen opleggen. Dit kunnen zijn:

 • verplichtingen ter bevordering van uw arbeidsinschakeling;
 • verplichtingen ter bevordering van het doel van een bepaalde vorm van bijstand die u ontvangt;
 • verplichtingen die uw bijstand verminderen; 
 • verplichtingen die uw bijstand beëindigen.

Hoogte maatregel bij schending arbeidsplicht

De hoogte van een maatregel bij schending van de Geüniformeerde arbeidsverplichting is in de wet geregeld. Als u een maatregel opgelegd krijgt, wordt uw bijstand, individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag verlaagd.

De hoogte van een maatregel bij schending van de niet-geüniformeerde arbeidsverplichting is geregeld in de afstemmingsverordening.

Hoogte en duur van de maatregel

In onderstaande tabel vindt u de hoogte en duur van de maatregel bij schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen.

Schending geüniformeerde arbeidsverplichting
Hoogte van de maatregel
Duur van de maatregel
1e keer schending
100%
tenminste 1 maand en ten hoogste 3 maanden
2e keer schending binnen twaalf maanden (1e keer recidive) 100%
tenminste over een langere periode dan bij de 1e keer schending en ten hoogste een periode van 3 maanden
3e keer schending (2e keer recidive)100%
3 maanden
4e keer schending (3e en volgende keer recidive)100%
3 maanden

Ontheffing

Als u bent vrijgesteld van de arbeidsplicht, geldt wel de re-integratieplicht voor u. Als u de re-integratieplicht schendt, kan de gemeente uw vrijstelling intrekken. Daarnaast kan de gemeente ook een maatregel opleggen.

Beleid van de gemeente

Zoals eerder aan bod is gekomen, is de gemeente vrij om in beleid de hoogte en duur van een aantal verlagingen van de bijstandsuitkering te regelen.

De gemeente heeft hierover onderstaande bepaald:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Als u nog niet pensioengerechtigd bent en een bijstandsuitkering aanvraagt, bekijkt de gemeente hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt komen, oftewel kunt reïntegreren.

Hebt u al een bijstandsuitkering? Dan zal de gemeente samen met u beoordelen wat voor u de beste weg is om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. Dat traject heet het reïntegratietraject. De gemeente bepaalt samen met u hoe lang uw reïntegratietraject ongeveer duurt.

Wat voor voorziening?

Afhankelijk van uw behoefte kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld:

 • sociale activering. Sociale activering is bestemd voor mensen die voorzichtig aan weer stappen richting de arbeidsmarkt willen gaan zetten, maar die nog niet helemaal klaar zijn voor een betaalde baan;
 • het voorkomen van isolement (eenzaamheid);
 • vaardigheden leren;
 • kennis en werkervaring opdoen.

De gemeente kan nog andere voorzieningen aanbieden, zoals dagbestedingsprojecten, revalidatie, kinderopvang, een persoonsgebonden re-integratietraject en premies voor het aanvaarden van werk.

De gemeente zal uitzoeken welke voorziening voor u de kortste weg naar werk betekent. Ze kan daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een beroepskeuze- of interessetest.

Afspraken met de gemeente

De gemeente kan in een beschikking of een (traject)overeenkomst de afspraken met u vastleggen, bijvoorbeeld:

 • hoe vaak u langs moet komen voor een gesprek bij een re-integratiebureau;
 • dat u verplicht bent mee te werken aan de aangeboden re-integratievoorziening;
 • wat de gevolgen zijn als u zich niet of niet voldoende houdt aan uw verplichtingen.

U bent verplicht om mee te werken

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente u verplichten gebruik te maken van een reïntegratievoorziening. Die verplichting is onderdeel van uw arbeidsplicht. Het niet nakomen van uw verplichtingen kan gevolgen hebben.

Wat gebeurt er als u uw reïntegratie-afspraken niet nakomt?

Werkt u niet mee aan uw reïntegratie of houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan dat gevolgen hebben. De gemeente kan u bijvoorbeeld een waarschuwing geven of uw uitkering verlagen.

Algemene arbeidsverplichtingen

De wet geeft 2 re-integratieverplichtingen die voor iedereen gelden:

 • het gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen sociale activering;
 • het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. 

De wet geeft ook de sancties als u deze verplichtingen niet nakomt.

Niet-algemene arbeidsverplichtingen

Daarnaast mag het college zelf verplichtingen vastleggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het meewerken aan het opstellen uitvoeren en evalueren van het plan van aanpak.

Het college mag ook zelf de hoogte en duur van de sanctie vaststellen bij het niet nakomen van de verplichting(en).

De gemeente heeft het volgende bepaald:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

De wet taaleis

 

Wat houdt de wet taaleis in?

De wet taaleis legt de verplichting op om de Nederlandse taal te beheersen voor iemand die een bijstandsuitkering ontvangt of wil ontvangen. De taaleis geldt alleen voor mensen die kunnen werken (zie: Arbeidsplicht ). De reden hiervan is om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De wet taaleis geldt vanaf 1 januari 2016 voor de mensen die vanaf die datum recht op bijstand hebben. Voor de mensen die al een bijstanduitkering ontvangen geldt de wet taaleis per 1 juli 2016.

Hoe kunt u aantonen dat u de Nederlandse taal beheerst?

Om aan te tonen dat u de Nederlandse taal beheerst moet u aantonen dat u:

1.       8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebt gevolgd;

2.       een diploma inburgering hebt.

U kunt naast het bovenstaande ook een ander document laten zien waaruit de Nederlandse taalvaardigheid blijkt. De gemeente beoordeelt of het document voldoende is om aan te kunnen tonen dat u de Nederlandse taal beheerst  (zie 'Wat regelt de gemeente over de taaleis')?.

Als u een van deze documenten aan de gemeente kan laten zien hebt u daarmee aangetoond dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

De taaltoets

Als u niet kunt aantonen dat u de Nederlandse taal beheerst, krijgt u een taaltoets. Als u de taaltoets met succes haalt, is dit het bewijs dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering als u ook aan de andere Voorwaarden voldoet.

 
Als de uitslag van de taaltoets onvoldoende is dan kan de gemeente de bijstanduitkering verlagen tenzij u:

 1. binnen 1 maand start met leren van de Nederlandse taal en vooruitgang maakt;
 2. dit niet te verwijten is door bijvoorbeeld analfabetisme of medische redenen;.  
 3. alsnog het diploma inburgering of een ander document laat zien waaruit blijkt dat hij/zij het Nederlands beheerst.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Op het moment dat u niet meewerkt met het halen van de taaltoets, kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Als u niet mee blijft werken wordt uw uitkering steeds meer verlaagd.

Wat regelt de gemeente over de Taaleis?

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

De gemeente kan u verplichten om een tegenprestatie naar vermogen uit te voeren. Deze tegenprestatie hoeft niets te maken te hebben met uw arbeidsinschakeling. De verplichting geldt voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf het moment dat u zich gemeld hebt voor bijstand. Als u gehuwd bent, geldt deze verplichting ook voor uw partner. De gemeente kan besluiten geen tegenprestatie te vragen of kan iemand een ontheffing verlenen.

Het werk dat u als tegenprestatie moet verrichten, heeft de volgende kenmerken:

 • Het werk is niet bedoeld als re-integratieinstrument en hoeft dus niet bij te dragen aan uw arbeidsinschakeling.
 • Het mag de acceptatie van algemeen geaccepteerde arbeid of de re-integratie  niet in de weg staan.
 • De duur en omvang dienen beperkt te zijn.
 • Het moet gaan om werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op dagelijkse arbeid en het mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Maatwerk

De gemeente moet bij het opdragen van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw individuele omstandigheden.

Met de volgende factoren moet de gemeente in ieder geval rekening houden:

 • De tegenprestatie moet 'naar vermogen' zijn.  De gemeente moet rekening houden met uw individuele omstandigheden, zoals leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante individuele omstandigheden. 
 • Uw persoonlijke wensen en kwaliteiten.
 • Maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk dat u verricht hebt.
 • Als u mantelzorg verricht kan de gemeente besluiten dat aan u geen tegenprestatie wordt opgedragen.   

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het vragen van een tegenprestatie naar vermogen:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

U houdt zich niet aan de verplichting

Wanneer u zich niet houdt aan de verplichting een tegenprestatie uit te voeren, kan de gemeente uw uitkering verlagen

Jongeren tot 27 jaar die een opleiding kunnen volgen en daar studiefinanciering voor kunnen krijgen, hebben geen recht op bijstand. Dat geldt ook voor jongeren die een opleiding kunnen volgen zonder studiefinanciering, maar dat niet doen.

Bent u nog geen 27? Dan bent u na uw melding voor bijstand verplicht om 4 weken te zoeken naar mogelijkheden om een (vervolg)opleiding te volgen. Na die 4 weken moet u de gemeente bij de aanvraag voor bijstand documenten laten zien waaruit blijkt welke mogelijkheden u nog hebt. Als er geen mogelijkheden (meer) zijn om een opleiding of studie te beginnen, moet u dat ook kunnen aantonen. Op basis van die documenten kan de gemeente beoordelen of u recht hebt op bijstand.

Bent u nog geen 27 maar woont u samen of bent u gehuwd met iemand van 27 jaar of ouder? Dan kan uw aanvraag direct in behandeling worden genomen. U moet wel voldoen aan de plicht om documenten te laten zien. De documenten moet u 4 weken na de melding verstrekken.

Welke documenten?

Welke documenten u moet laten zien, bepaalt de gemeente. De gemeente mag geen stukken vragen waar u niet redelijkerwijs over kunt beschikken. Stukken die de gemeente kan vragen aan u zijn bijvoorbeeld diploma's die u behaald hebt of een bindend studieadvies van een school.

Niet nakomen van deze verplichting

Komt u de informatieplicht niet na? Dan kan dat verschillende gevolgen hebben. Welke gevolgen het heeft, is afhankelijk van wanneer u de documenten aan de gemeente moet laten zien.

 • U moet de documenten na 4 weken bij uw aanvraag laten zien
  Dit is het geval als u jonger dan 27 jaar bent en geen partner hebt die 27 of ouder is. Als deze situatie op u van toepassing is en u komt de verplichting niet na, dan zal de gemeente u een aanvultermijn geven. U krijgt dan een bepaalde termijn waarin u alsnog de documenten kunt aanleveren. Voldoet u daaraan? Dan kan de gemeente uw aanvraag afhandelen. Mogelijk zal de gemeente uw uitkering verlagen. Levert u de gevraagde documenten ook niet aan binnen de aanvultermijn? Dan zal de gemeente uw aanvraag niet verder behandelen.
 • U moet de documenten 4 weken na de melding overleggen
  Dit is het geval als u een partner hebt die 27 jaar of ouder is. Als deze situatie op u van toepassing is en u komt de verplichting niet na, dan zal de gemeente u hierop attenderen. Voldoet u dan nog niet aan de verplichting? Dan zal de gemeente uw recht op bijstand niet kunnen vaststellen omdat er niet voldoende gegevens zijn. Uw partner kan mogelijk wel nog recht op bijstand hebben, maar dat hoeft niet.

Van u wordt verwacht dat u alles doet of nalaat om een beroep op bijstand te voorkomen. Als u dit niet doet moet u door eigen schuld (te vroeg) een beroep doen op bijstand. In juridische termen wordt dan gezegd dat sprake is van een 'tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan'. Daarvan is sprake als u het beroep op bijstand had kunnen voorkomen, maar ook als u eerder een beroep op bijstand doet dan eigenlijk nodig is.

Voorbeelden tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 
 • Voordat u bijstand aanvroeg had u werk, maar u bent dat door eigen schuld kwijtgeraakt.
 • U hebt uw ontslag niet aangevochten, terwijl uw ontslag waarschijnlijk niet rechtsgeldig was.
 • Voordat u bijstand aanvroeg had u vermogen, en u hebt dat te snel opgemaakt.
 • U had eigenlijk recht op een andere uitkering, maar door eigen schuld hebt u dat niet (meer).
 • U hebt het eigendom van een waardevolle zaak (bijvoorbeeld een huis of een auto) overdragen aan iemand anders zonder een (redelijke) prijs te vragen, terwijl u wist dat u op korte termijn zou zijn aangewezen op bijstand.
 • U bent kortgeleden gescheiden en u bent akkoord gegaan met een voor u (erg) nadelige verdeling.
 • U hebt afstand gedaan van een door de rechter toegekende alimentatie.
 • U hebt geld dat eigenlijk bedoeld was voor uw levensonderhoud (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding) gebruikt voor het aflossen van schulden, waardoor u eerder bijstand moet aanvragen dan nodig was.

Gevolgen van tekortschietend besef

Als u door eigen schuld (te vroeg) bijstand aanvraagt, kan de gemeente u een waarschuwing geven, de bijstand geheel of gedeeltelijk verlenen in de vorm van een lening en/of uw bijstandsuitkering verlagen.

U bent verplicht zich correct te gedragen tegenover de medewerkers van de gemeente. Voorbeelden van onacceptabele gedragingen zijn:

 • verbaal geweld (schelden)
 • discriminatie
 • intimidatie (bedreiging)
 • vernielingen aanrichten
 • fysiek geweld

Gevolgen van onacceptabel gedrag

Wordt u gevraagd om inlichtingen te geven of mee te werken aan een onderzoek van de gemeente en gedraagt u zich daarbij onacceptabel? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Uw bijstand kan bijvoorbeeld worden verlaagd.

Aangifte bij de politie

Hebt u medewerkers van de gemeente of het UWV bedreigd of mishandeld? Dan kan de gemeente of UWV aangifte doen bij de politie. Bij vernieling kunt u ook worden verplicht tot een schadevergoeding.

Vindt de gemeente dat u de bijstand niet verantwoord kunt besteden? Dan kan ze u verplichten er aan mee te werken dat de gemeente in uw naam belangrijke betalingen doet. Dat wordt ook wel de budgetteringsplicht genoemd. De gemeente betaalt u dan een gedeelte van uw bijstand niet uit, maar betaalt er rechtstreeks uw vaste lasten mee, zoals huur, gas, water en licht. De gemeente kan die betalingen alleen in uw naam doen als u de gemeente daartoe schriftelijk machtigt.

Zodra de gemeente vindt dat u de bijstand zelf (weer) verantwoord kunt besteden, kan ze u ontheffen van de budgetteringsplicht.

Gevolgen van het niet nakomen van de verplichting

Zonder uw machtiging kan de gemeente geen betalingen in uw naam doen. Als u de gemeente weigert te machtigen, kan dat verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Uw bijstand kan bijvoorbeeld in natura worden verstrekt of worden verlaagd.

Verplicht legitimeren bij de aanvraag 

Vraagt u een bijstandsuitkering aan? Dan bent u verplicht u te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De gemeente bewaart een kopie van uw identiteitsbewijs in uw dossier.

Als u bij de aanvraag geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kan de gemeente u een termijn geven waarin u dat alsnog moet doen. Als u ook in de hersteltermijn geen identiteitsbewijs overlegt, kan de gemeente besluiten uw bijstandsaanvraag niet in behandeling te nemen.

Kosten aanschaf identiteitsbewijs

In principe verstrekt de gemeente voor de kosten van het aanschaffen van een identiteitsbewijs geen bijzondere bijstand. Hebt u helemaal geen inkomen en vermogen? Dan kan de gemeente van deze regel afwijken en u een voorschot verstrekken voor de kosten van een identiteitsbewijs en pasfoto's. U zult dat voorschot wel terug moeten betalen.

Tijdens de bijstand

Ook als u al een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht u te legitimeren als de gemeente dat vraagt. Bijvoorbeeld bij heronderzoeken.

De gemeente kan u verplichtingen opleggen afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voorbeelden:

 • Als u medische klachten hebt: medische hulp te zoeken zodat uw klachten verminderen of verdwijnen en u daardoor sneller (weer) aan het werk kunt.
 • Als u verslaafd bent: mee te werken aan een medische behandeling.
 • Als u schulden hebt: mee te werken aan schuldhulpverlening.
 • Als een andere uitkering is afgewezen: daartegen in bezwaar gaan.
 • Als u een erfgenaam bent: dat u uw erfdeel opeist.
 • Als de bijstand aan u geleend is: de bijstand af te lossen.

Vrijwilligerswerk, vakantie, scholing, taakstraf of alternatieve sanctie

U moet bovenstaande activiteiten melden bij de gemeente. De gemeente kan u ook verplichten vooraf toestemming te vragen. De gemeente bekijkt dan of u nog kunt voldoen aan uw arbeidsplicht. De gemeente informeert u schriftelijk of ze u wel of geen toestemming geeft. 

?U houdt zich niet aan uw verplichtingen

Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan kan dat verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Uw bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld worden verlaagd.

Komt u uw verplichtingen niet na? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen. Voordat de gemeente uw bijstandsuitkering verlaagt, onderzoekt de gemeente wat u gedaan hebt, hoe ernstig het is en of het u te verwijten valt. Naar aanleiding van dat onderzoek beslist de gemeente om uw bijstand wel of niet te verlagen. De gemeente zal u schriftelijk informeren over haar beslissing.

Hoogte en duur verlaging

De gemeente heeft in de zogenaamde afstemmingsverordening bepaald wanneer, hoe lang en hoeveel uw uitkering kan worden verlaagd.

Informatie zoals hoe de gemeente de verlaging regelt kunt u hieronder zien:

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

In bijzondere situaties kan de gemeente ook afwijken van de verlagingen in de afstemmingsverordening of helemaal afzien van verlaging van uw bijstandsuitkering.

Afwijkende verlaging

De gemeente kan een verlaging vaststellen die afwijkt van de standaardverlaging. Dat kan het geval zijn in de volgende 3 situaties:

1. Vanwege uw persoonlijke omstandigheden
2. U hebt al eerder een verplichting geschonden
3. U schendt meerdere verplichtingen tegelijk

Afzien van verlaging

In een aantal gevallen kan of moet de gemeente afzien van het verlagen van uw bijstandsuitkering. Wanneer er wordt afgezien van een verlaging bepaalt de gemeente zelf.

Wilt u weten wat het beleid is in uw gemeente?

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Klik bovenaan deze pagina op de knop "Selecteer uw gemeente" en geef vervolgens aan in welke gemeente u woont.

Lees ook